ศิลปะกับการถ่ายภาพ
ART

ศิลปะกับการถ่ายภาพ

ศิลปะกับการถ่ายภาพ ศิลปะภาพถ่ายถือกำเนิดในทวีปยุโรป เช่นเดียวกับศิลปะแขนงอื่น ๆ และนับตั้งแต่เริ่มวิวัฒนาการก็มีคำถามเกิดขึ้นอยู่เสมอว่า ภาพถ่ายเป็นศิลปะจริงหรือไม่ เพราะเมื่อการถ่ายภาพเกิดขึ้นใหม่ ๆ มีการยอมรับว่าภาพถ่ายเป็นงานศิลปะประเภทหนึ่ง เพราะภาพถ่ายต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มาก การยอมรับว่าภาพถ่ายเป็นศิลปะนั้นก็เป็นมุมแคบ สืบเนื่องมาจากความไม่เข้าใจศิลปะของภาพถ่ายอย่างแท้จริง

การถ่ายภาพ (photography) เป็ นคํามาจากภาษากรีก โดย คําว่า φως – phos หรือ photos แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า light หรือ แสง ส่วนคําว่า γραφις – graphis หรือ γραφη – graphê หรือ graphos แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า to write หรือ การเขียน ฉะนั้นความหมายโดยรวมของคําว่า photography คือ การเขียนภาพด้วยแสงสว่าง

ในเชิงวิชาการ การถ่ายภาพที่ถือว่าเป็นสาขาหนึ่งของศิลปะในกลุ่มวิจิตรศิลป์ ได้มีทั้งนักวิชาการและศิลปินได้ให้ความหมายของ การถ่ายภาพ และศิลปะการถ่ายภาพ ไว้หลากหลายซึ่งได้รวบรวมมาไว้ ดังนี้

สุรพงษ์ บัวเจริญ (2554) ได้ให้ความหมายของ การถ่ายภาพ ไว้ว่า ศิลปะประเภทวิจิตรศิลป์ สัมผัสความสวยงามด้วยการมองเห็นหรือทัศนศิลป์ ดังนั้น ศิลปะการถ่ายภาพ หมายถึง ศิลปะในการถ่ายทอดสิ่งที่มองเห็น ให้เกิดคุณค่าทางความงาม ความคิด อารมณ์ความรู้สึก จินตนาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ต่อการดํารงชีวิตและเกิดรูปแบบการมองที่เป็นทิศทางเดียวกัน

ศิลปะกับการถ่ายภาพ

ศิลปะกับการถ่ายภาพ

ในขณะที่การถ่ายภาพเข้ามาเป็นกิจกรรมที่หลาย ๆ คนสนใจในยุคของดิจิทัล การสื่อสารของสื่อสังคมออนไลน์ใช้ภาพเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจและสื่อสารความหมายร่วมกันระหว่างผู้ส่งสารและกลุ่มผู้รับสาร นอกจากนี้ภาพถ่ายยังเป็นสื่อกลางสําคัญในการนําเสนอข่าวสาร เรื่องราว โดยช่วยให้ผู้รับข่าวสารสามารถเข้าใจความหมาย เนื้อหา เรื่องราวที่ต้องการสื่อสารได้ถูกต้องกับความเป็นจริงหรือตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภาพถ่ายจึงเปรียบเสมือนสาร (Message)

ที่ผู้ส่งสารส่งออกไปยังผู้รับสารและยังทําหน้าที่เป็นสื่อกลาง (Media) รวมทั้งช่องทาง(Channel) ที่ผู้ส่งสารต้องการหาวิธีการในการส่งสารให้ไปถึงตัวผู้รับสาร ฉะนั้นนอกจากความสวยงามเชิงศิลปะแล้วภาพทุกภาพจึงยังประกอบไปด้วยความหมาย สารและเรื่องราวที่แนบไปพร้อมกับภาพด้วยเสมอ โดยสรุป ศิลปะการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร หมายถึง ศิลปะในการถ่ายทอดสิ่งที่มองเห็น ให้เกิดคุณค่าทางความงาม ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความหมาย ข่าวสาร เนื้อหาและเรื่องราวระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร

ภาพถ่ายเป็นศิลปะที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่แตกต่างจากศิลปะแขนงอื่น ๆ หลายประการ และลักษณะพิเศษของภาพถ่ายนี้เองที่ทำให้คนทั่วไปเกิดความสงสัยว่าภาพถ่ายเป็นงานศิลปะหรือไม่ ซึ่งเมื่อประมวลดูแล้วสามารถแยกพิจารณาเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้

ศิลปะกับการถ่ายภาพ

 ปีกัสโซ ( Picasso ) ศิลปินเอกของโลกพูดถึงภาพถ่ายในผี พ.ศ. 2482 ว่า “เมื่อเราสามารถเห็นสิ่งที่เราปรารถนาจะแสดงออกในภาพถ่ายได้ นั่นแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า จิตรกรหมดภาระแล้ว” แม้คำพูดของปีกัสโซจะไม่เป็นจริงทั้งหมด เพราะทุกวันนี้ภาพเขียนก็ยังคงมีความสำคัญอยู่ แต่คำพูดของปีกัสโซมีความสำคัญในแง่ที่ว่า แม้ศิลปินเอกอย่างปีกัสโซยังมองเห็นศิลปะในภาพถ่ายและให้ความสำคัญ แก่ภาพถ่าย จึงไม่น่ามีข้อกังขาว่าภาพถ่ายจะเป็นศิลปะหรือไม่อีกต่อไป

ส่วนในเรื่องชีวิตและวิญญาณของภาพถ่ายนั้น ก็คือ เรื่องราวหรือเนี้อหาที่ผู้ถ่ายภาพจะต้องบรรจุในภาพถ่าย ผู้ถ่ายภาพจะต้องได้รับแรงบันดาลใจจากสังคมและสิ่งแวดล้อมก่อนแล้วจึงถ่ายทอดสิ่งนั้นลงบนภาพถ่ายอีกที จึงกล่าวได้ว่า ผู้ถ่ายภาพคือศิลปินที่สร้างความสมจริงชีวิตและวิญญาณให้แก่ภาพถ่าย ภาพถ่ายจึงมิใช่เพียงรายงานความเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาหากแต่ได้สอดแทรกความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของผู้ถ่ายภาพอย่างมีศิลปะและสอดคล้องกับสภาพสังคม เพื่อเป็นการชี้แนะปัญหา เสนอแนะสิ่งที่ดีงามและเพื่อยกระดับชีวิตของมวลมนุษย์ ฉะนั้นภาพถ่ายย่อมสมควรได้รัยการยกย่องว่าเป็นงานศิลปะ และผู้ถ่ายภาพก็คือศิลปิน

ภาพถ่ายถือเป็นสื่อกลางในการสื่อความหมายระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาพถ่ายสามารถอธิบายความหมาย เนื้อหา เรื่องราวได้มากกว่าคําพูดที่ใช้อธิบายและภาพถ่ายยังสามารถชักจูงให้เกิดอารมณ์ ความรู้ สึกร่วมและคล้อยตามได้ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อกลางที่น่าสนใจในการสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันอีกด้วย

ธรรมชาติของภาพถ่าย

โดยทั่วไปภาพถ่ายมีลักษณะเป็นภาพนิ่ง ซึ่งอาจจะใช้ในการแสดงการเคลื่อนไหวของวัตถุในรูปของภาพนิ่งได้ ธรรมชาติจองภาพถ่ายอาจจะกล่าวได้สามลักษณะคือ

 1. ธรรมชาติภาพถ่ายทางกายภาพ สามารถแบ่งทางกายภาพเป็นสี่ลักษณะคือ
 2. ภาพถ่าย ให้ภาพแสง และเงาตรงตามความเป็น
 3. ภาพถ่ายให้ภาพสีตรงตามความเป็นจริง
 4. ภาพถ่ายแสงและเงาตรงข้ามความเป็นจริง
 5. ภาพถ่ายให้สีตรงข้ามความเป็นจริง
 6. ธรรมชาติศิลปะจากภาพถ่าย คือการใช้ภาพถ่ายในการถ่ายทอด ความรู้สึก อารมณ์ ค่านิยมในลักษณะต่าง ๆ กัน โดยเราสามารถแบ่งธรรมชาติของภาพถ่ายทางศิลปะได้ดังนี้
 7. ศิลปะการถ่ายภาพ
 8. ศิลปะภาพถ่ายจากการล้างอัดขยายภาพ
 9. ศิลปะภาพถ่ายจากการทำภาพเทคนิคธรรมชาติของภาพถ่ายกับการสื่อสาร
 10. ธรรมชาติของภาพถ่ายกับการสื่อสาร               
 11. ภาพถ่ายเป็นภาพนิ่ง
 12. ภาพถ่ายสามารถถ่ายทอดประสบการณ์จริง
 13. ภาพถ่ายสามารถสื่อสารได้ด้วยตัวเอง
 14. ภาพถ่ายสามารถแพร่กระจายได้สะดวกและรวดเร็ว
ศิลปะกับการถ่ายภาพ

การถ่ายภาพนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ถือเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแล้วยังเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ในด้านการสื่อสารในฐานะที่ภาพถ่ายมีบทบาทเป็นทั้งสื่อกลางและเป็นช่องทางในการสื่อสารของผู้คนในสังคม โดยที่ภาพถ่ายเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในแทบทุกบริบทของสังคมอีกด้วย

ศิลปะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมนุษย์มากที่สุดและมนุษย์ทุกคนสามารถสร้างงานศิลปะขึ้นมาได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจําวัน และตอบสนองสุนทรียทางด้านจิตใจควบคู่กันไปด้วย การถ่ายภาพถือเป็นศิลปะประเภทวิจิตร์ศิลป์ แขนงหนึ่ง ที่ใช้อุปกรณ์คือกล้องถ่ายภาพบันทึกแสงที่ปรากฏขึ้นตรงหน้ากล้อง ภาพถ่ายที่บันทึกได้เป็นทั้งหลักฐานแสดงเหตุการณ์เป็นสื่อกลางในการบอกเล่าเรื่องราวและมีความหมายในตนเอง สามารถช่วยสร้างการรับรู้

และการจดจําได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันภาพถ่ายจะปรากฏอยู่ในสื่อในแทบทุกแขนงทั้งเพื่ออธิบายความขยาย รายละเอียดและเพื่อความบันเทิง ในการตีความหมายของภาพถ่ายนั้นต้องพิจารณาองค์ประกอบของภาพทุก ๆ ส่วนทั้งที่ปรากฏอยู่ในภาพและที่อยู่เบื้องหลังการถ่ายทํา ความสวยงามของภาพ สามารถพิจารณาได้จากความเป็นสื่อ จิตวิญญาณของศิลปิน ความสุนทรีย์และเนื้อหาของภาพทั้งขึ้นอยู่กับวิธีการคิด มุมมอง องค์ประกอบของภาพ และเทคนิคในการนําเสนอภาพของแต่ละคน

ขอแนะนำ ส่อง 6 สถานที่ Adventure สุดมันส์ในเมืองไทย!! การท่องเที่ยวกับกิจกรรมการผจญภัยสุดท้าทาย เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นที่ชื่นชอบของหลาย ๆ คน โดยเฉพาะหนุ่ม ๆ ขาลุยทั้งหลาย ซึ่งสถานที่ที่มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ในเมืองไทย

อ่านบทความเพิ่มเติม ได้ที่ : Paylines ในสล็อตออนไลน์ มีตัวเลือกที่หลากหลาย